Amsterdam,
11
maart
2015
|
08:00
Europe/Amsterdam

Transitie naar focus op hoofdmerken op schema

 • Opbrengsten van € 514,9 miljoen waren € 27,5 miljoen lager dan 2013 door lagere inkomsten uit advertenties en oplage;
 • Het bedrijfsresultaat daalde van negatief € 10,3 miljoen in 2013 naar negatief € 31,4 miljoen;
 • Resultaten 2014 beïnvloed door bijzondere waardevermindering bij Sky Radio Group van € 40,9 miljoen vanwege structureel lagere resultaten Radio Veronica; het resultaat in 2013 werd beïnvloed door € 37,0 miljoen aan reorganisatiekosten;
 • Directieteams gewijzigd;
 • Ingezette transitie moet leiden naar duurzaam rendement vanuit de hoofdmerken;
 • Geen dividend over 2014

Telegraaf Media Groep heeft een moeilijk jaar achter de rug. De neergaande trend in de oplage- en advertentie-inkomsten zette door. Een stevig kostenbesparingsprogramma was niet voldoende om de daling in opbrengsten te compenseren. De opbrengsten van TMG daalden met € 27,5 miljoen naar € 514,9 miljoen. Hoewel het EBITDA-resultaat verbeterde met € 25 miljoen naar € 46,1 miljoen, werd een slechter bedrijfsresultaat gerapporteerd. De nettowinst kwam uit op negatief € 38,1 miljoen versus positief € 177,9 miljoen in 2013.Geert-Jan van der Snoek, CEO van Telegraaf Media Groep: “De afgelopen maanden zijn stappen gezet om de aanhoudende daling van de inkomsten te keren. De resultaten van 2014 en onze bevindingen tonen aan dat onze organisatie tempo moet maken om zich aan te passen aan het snel veranderende mediagebruik. Bij vrijwel alle bedrijfsonderdelen zijn de directieteams gewisseld. Met die nieuwe directieteams zijn plannen in uitvoering die gestalte geven aan de in december aangekondigde koers: focus op het kernbedrijf en de hoofdmerken.

Onze kernactiviteit, het creëren en vermarkten van content, is onze kracht en daarop is onze focus voor de toekomst gericht. Voor de niet-kernactiviteiten zijn we bezig de toekomst te bepalen.We moeten onze klanten, zowel onze lezers als onze adverteerders, sterker aan ons verbinden. We hebben een transitie ingezet om vanuit onze kracht naar duurzaam rendement te werken. Er zijn verdere aanpassingen aan de organisatie nodig en vernieuwingen op het gebied van distributie van onze content. Daar wordt met veel energie aan gewerkt. Door intensievere interne samenwerking en door het op korte termijn aangaan van cross-industry partnerships gaan we het perspectief van TMG verbeteren. Het jaar 2015 wordt vooral een jaar van transitie; een jaar van vernieuwingen, maar ook een jaar waar verdere kostenbesparingen onvermijdelijk zijn”.

Ontwikkelingen 2014
De oplage-inkomsten van TMG daalden met € 6,4 miljoen (-2,3%) naar € 273,7 miljoen (-3,6% in 2013). De advertentie-inkomsten uit print-activiteiten daalden met 15,2% (2013: -15,5%). De inkomsten uit digitale activiteiten daalden met 7,2% naar een totale opbrengst van € 64,2 miljoen (2013: € 69,2 miljoen), vooral veroorzaakt door het beëindigen van De Telegraaf webshop en de verkoop van enkele digitale activiteiten.In 2014 namen de totale kosten, exclusief bijzondere waardeverminderingen, af met € 52,5 miljoen (-10,1%). De besparingen kwamen grotendeels voort uit een reorganisatie die in 2013 was ingezet. De opbrengsten van TMG Landelijke Media daalden met 7,4%, vooral door de daling van de netto-advertentie-inkomsten en een daling van de oplage van De Telegraaf. Bij De Telegraaf groeiden de inkomsten uit digitale abonnementen met 71% en uit combi-abonnementen met 44%, maar die groei was onvoldoende om de daling in print te compenseren. De EBITDA-bijdrage van TMG Landelijke Media daalde aanzienlijk.

Ook bij de regionale dag- en weekbladen van Holland Media Combinatie neemt de belangstelling voor print af. De totale opbrengsten daalden met 6,0%. De EBITDA-bijdragen van de regionale dagbladen stegen fors door de effecten van kostenbesparingen die grotendeels volgen uit een reorganisatie die in 2013 was ingezet. Op 6 februari 2015 zijn verdere maatregelen aangekondigd om de uitgaven van de hoofdmerken Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi en Eemlander te versterken. Negen zondagstitels die onvoldoende bijdragen aan het resultaat worden afgestoten.De opbrengsten bij Sky Radio Group daalden met 3,0%. De daling is vooral het gevolg van de afname van de advertentie-inkomsten bij Radio Veronica door het gedaalde luistermarktaandeel.

Eind 2014 heeft een bijzondere waardevermindering van € 40,9 miljoen plaatsgevonden op Sky Radio Group. Vanwege de restyling van Radio Veronica en de toegenomen concurrentie is sprake van structureel lagere verwachte toekomstige kasstromen.

Op 8 januari 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in de rechtszaak die Sky Radio Group heeft aangespannen jegens de Staat. De zaak had betrekking op vergoeding van € 20,4 miljoen die Sky Radio Group moet betalen voor de FM-licentievergunning in de periode 2011-2017 voor de geclausuleerde kavel A2 (Radio Veronica). CBb heeft Sky Radio Group in het gelijk gesteld. Op grond van analyses, ontvangen adviezen en overwegingen concludeert TMG dat gevolgen van die uitspraak nog onzeker zijn. In 2015 zal de impact van de uitspraak verder worden beoordeeld.Keesing Media Group ontwikkelde zich positief. De opbrengsten uit puzzels en spellen stegen met 1,6%. Ook Keesing Media Group heeft te maken met verschuiving van papieren naar digitale consumptie. Mede door efficiency in de distributie en meer automatisering in de productie stegen de resultaten.

Personeel
Het aantal personeelsleden daalde in 2014 met 200 fte van 2.459 naar 2.259. Ook in 2015 zullen personeelsreducties, wijziging van competenties en flexibilisering van arbeidsinzet plaatsvinden. Tegelijkertijd zal de onderneming investeren in medewerkers om de overgang naar een modern en slagvaardig mediabedrijf mogelijk te maken. Mede vanwege kostenreductieprogramma’s en reorganisaties in de afgelopen jaren is er stagnatie ontstaan op het gebied van talentontwikkeling en doorstroming binnen de onderneming.

Dividendvoorstel en Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Er is over het boekjaar 2014 geen winst gemaakt. Er daarom staat daarom over het boekjaar 2014 geen winst ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 23 april 2015 om 10.30 uur aan de Basisweg 30 te Amsterdam. De agenda en de bijbehorende stukken komen vandaag beschikbaar op de website van TMG onder het kopje

‘Aandeelhoudersvergaderingen.’ Onderwerpen op de agenda betreffen ondermeer (i) vaststelling van de jaarrekening over 2014, (ii) herbenoeming van de heer Boersma als lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, (iii) de lange termijn bezoldigingscomponent van de Raad van Bestuur en (iv) machtiging inkoop eigen aandelen.’

Vooruitzichten
De focus van de onderneming komt sterker dan ooit te liggen op de hoofdmerken, de ontwikkeling van onderscheidende redactionele inhoud en daarmee op versterking van het kernbedrijf. Bredere en gerichtere distributie van onze producten willen we realiseren door samenwerking in cross-industry partnerships. Digitale initiatieven die niet tot de hoofdmerken behoren en de drukkerijen zullen geen deel uitmaken van het kernbedrijf. Het boekjaar 2015 wordt als een jaar van transitie aangemerkt. In december 2014 is reeds uitgesproken dat vanaf 2015 met regelmaat stappen tot aanpassing van de organisatie bekend worden gemaakt die leiden tot een duurzaam rendement op alle bedrijfsonderdelen. De eerste aankondiging vond plaats op 6 februari 2015 en had betrekking op organisatieaanpassingen en het aanbrengen van focus bij Holland Media Combinatie. 

De jaarcijfers zijn opgesteld volgens de IFRS-EU richtlijnen van toepassing voor het jaar 2014. De grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De geconsolideerde winst- en verliesrekening is gepresenteerd op voortgezette activiteiten. Het resultaat van beëindigde activiteiten dan wel aangehouden voor verkoop, is afzonderlijk gepresenteerd in 2014. De activiteiten van Keesing Games, Mobilion, Hyves social network, Moviebites en Nobiles waren reeds beëindigd/verkocht in 2013. Relatieplanet is zowel in 2013 als in 2014 aangehouden voor verkoop.

Bijlagen:

 1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2014.
 2. Geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat 2014.
 3. Geconsolideerd overzicht van de financiële positie per 31 december 2014.
 4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2014.
 5. EBITDA 2014.

De verkorte jaarrekening zoals gepresenteerd in de bijlagen van dit persbericht is afkomstig uit de jaarrekening per 31 december 2014, die op 11 maart 2015 wordt gepubliceerd.In overeenstemming met BW titel 2:395 verklaren wij dat Deloitte Accountants B.V. een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven bij deze jaarrekening. Voor een juiste interpretatie van de financiële positie en resultaten van Telegraaf Media Groep N.V. en omvang van de controle van Deloitte Accountants B.V., dient dit persbericht te worden gelezen in samenspraak met jaarrekening waar het betrekking op heeft en de controleverklaring afgegeven op 10 maart 2015. Deze documenten worden op 11 maart 2015 in digitale vorm gepubliceerd en beschikbaar via www.tmg.nl. De jaarrekening dient nog te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering.De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op donderdag 23 april 2015 te Amsterdam.