Amsterdam,
26
mei
2017
|
18:15
Europe/Amsterdam

Update TMG eerste vier maanden 2017

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 1 juni 2017, zal Telegraaf Media Groep N.V. (“TMG”) een toelichting geven op het openbaar bod van Mediahuis N.V. en VP Exploitatie N.V. (samen “het Consortium”). TMG hecht eraan om voor dat moment alle belanghebbenden zo actueel mogelijk te informeren over de stand van zaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Deze cijfers zijn unaudited en de 2016 cijfers zijn exclusief de resultaten van de in het radio-partnership met Talpa ingebrachte entiteiten (Sky Radio en Radio Veronica).

  • Opbrengsten dalen met 7,6% van EUR 137,6 naar EUR 127,2 miljoen, met name als gevolg van lagere advertentie-inkomsten uit print (-25,3%). Exclusief het effect van portfolio-rationalisaties dalen de opbrengsten met 6,8%.
  • Kosten, genormaliseerd voor reorganisatielasten en kosten in verband met het openbaar bod, dalen met 7,5% van EUR 134,1 miljoen naar EUR 124,0 miljoen en compenseren grotendeels de daling in opbrengsten.
  • EBITDA-resultaat, genormaliseerd voor reorganisatielasten en kosten in verband met het openbaar bod, daalt met 8,6% van EUR 3,5 miljoen naar EUR 3,2 miljoen.
  • De reorganisatielasten bedragen EUR 5,0 miljoen en hebben hoofdzakelijk betrekking op lasten inzake de voorgenomen verkoop van de huis-aan-huis bladen aan BDUmedia en afvloeiingskosten.
  • De kosten inzake het traject van het openbaar bod (inclusief de procedures bij de Ondernemingskamer) bedragen EUR 5,3 miljoen en betreffen hoofdzakelijk de kosten voor de financiële en juridische adviseurs.
  • EBITDA-resultaat inclusief reorganisatielasten en lasten in verband met het openbaar bod daalt van een positieve EBITDA van EUR 3,5 miljoen naar een negatieve EBITDA van EUR 7,1 miljoen.

Toelichting op de financiële resultaten jan – april 2017
De daling in opbrengsten wordt voor een groot deel veroorzaakt door de daling in print advertentie-inkomsten, als gevolg van een nog steeds krimpende advertentiemarkt. Daarnaast is er een nadelig effect van het doorvoeren van de reorganisatie van de sales-en marketingorganisatie vanaf het begin van 2017 waardoor minder verkopen kunnen worden gerealiseerd. Exclusief het effect van portfolio-rationalisaties (stoppen Dichtbij, deels staken activiteiten Rotterdam/Utrecht, stoppen vervaardiging voor derden en aankoop Fashion Week) dalen de opbrengsten met 6,8%.

De kosten exclusief reorganisatielasten en kosten in verband met het openbaar bod dalen met 7,5% naar EUR 124,0 miljoen. De kostendaling hangt vooral samen met lagere kosten voor uitbesteed drukwerk dankzij het deels insourcen van drukwerk en met lagere personeelskosten ten gevolge van de in 2016 doorgevoerde reorganisaties bij o.a. de drukkerijen en de redactie.

Het EBITDA-resultaat inclusief bijzondere posten daalt van EUR 3,5 miljoen naar EUR -7,1 miljoen.

De bijzondere posten hebben betrekking op reorganisatielasten inzake de voorgenomen verkoop van de huis-aan-huisbladen aan BDUmedia, afvloeiingskosten voor de Raad van Bestuur en senior managers en advieskosten in het kader van het openbaar bod. Het EBITDA-resultaat exclusief reorganisatielasten en exclusief de kosten in verband met het openbaar bod daalt van EUR 3,5 miljoen naar EUR 3,2 miljoen.

Per eind april heeft TMG een netto-schuld van EUR 13,3 miljoen ten opzichte van een positieve netto liquiditeitspositie van 14,5 miljoen per 31 december 2016. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door betaalde reorganisatielasten en de betaling van de nieuw vastgestelde waarde van de radio Veronica licentie voor de periode 2011-2017 (EUR 14,7 miljoen inclusief rente). Er lopen constructieve gesprekken over de continuering van de huidige bancaire kredietfaciliteiten en met Mediahuis zijn er adequate afspraken gemaakt over de financiering van TMG na het bod.

Governance en operationele bedrijfsvoering
Op 5 maart zijn de twee leden van de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen geschorst vanwege een vertrouwensbreuk met de Raad van Commissarissen in de context van het beleid van de vennootschap met betrekking tot de openbare biedingen van het Consortium en Talpa Holding N.V. (“Talpa”). Sindsdien is de Raad van Commissarissen[1] op grond van de statuten van TMG tijdelijk belast met de bestuurstaak. Sinds 14 maart is de heer Hans Bakker als Algemeen Directeur ad-interim verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, terwijl de Raad van Commissarissen tot aan gestanddoening van het Bod de bestuurstaak zal blijven waarnemen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1 juni geeft de Raad van Commissarissen kennis van het feit dat de heer Vangeel en de heer Boot per gestanddoening van het Consortium-bod TMG als respectievelijk CEO en CFO gaan leiden.

Met ingang van 2017 is de herinrichting van de sales- en marketingorganisatie van TMG verder doorgevoerd, in het verlengde van de in juli 2016 aangekondigde efficiencymaatregelen. De nieuwe sales- en marketingorganisatie werkt inmiddels vanuit een centrale locatie, richt zich op alle TMG-klanten en –partners en werkt voor alle landelijke en regionale titels.

Ook in het kader van de in juli 2016 aangekondigde efficiencymaatregelen is op 23 maart de voorgenomen verkoop van de huis-aan-huisbladen aan BDUmedia aangekondigd. Afronding van de transactie zal naar verwachting binnen afzienbare tijd plaatsvinden.

In de eerste vier maanden van 2017 is eveneens hard gewerkt aan de verdere versterking van de merken van TMG, vooral door optimalisatie van het online video aanbod. Het meest in het oog springend was de lancering op 1 mei van het online videoplatform Telegraaf VNDG waarmee TMG en De Telegraaf, in lijn met de 24/7 strategie inspelen op de exponentiele groei van online kijken en de verschuiving van advertentiebudgetten naar online media. Telegraaf VNDG is een videoplatform met hoge kwaliteit nieuwsuitzendingen en korte programma’s. Op Telegraaf VNDG zijn vertrouwde Telegraaf-gezichten als John van den Heuvel, Maarten Steendam en Jaap de Groot te zien met eigen programma’s of als deskundigen. Telegraaf VNDG is een unieke aanvulling op de vertrouwde papieren krant De Telegraaf en op Telegraaf.nl. Met dit platform worden consumenten nog beter bediend, op ieder moment en op elke locatie, via computer, tablet en smartphone. De programma’s van Telegraaf VNDG zijn te zien via Telegraafvandaag.nl en via de iOS/Android VNDG-app.

Aanbeveling voor het openbare bod van Mediahuis N.V. en VP Exploitatie N.V.
Op 19 april lanceerde het Consortium het door TMG aanbevolen openbaar bod. De Raad van Commissarissen[2], tevens tijdelijk belast met het bestuur, heeft het bod aanbevolen omdat de strategie van het Consortium nauw aansluit bij de strategie van TMG en dat het samengaan met Mediahuis de beste toekomst biedt voor de onderneming. De gecombineerde strategie waarborgt de positie van het kernbedrijf en focust zich ook op digitale, online, radio en video ontwikkelingen. De prijs is fair, er is een hoge mate van dealzekerheid en TMG heeft afspraken gemaakt met het Consortium waarmee de belangen van alle stakeholders maximaal gewaarborgd worden. TMG en het Consortium beogen een leidend multimedia bedrijf te creëren. Het position statement in verband met het openbaar bod is beschikbaar op de website van TMG.

De Centrale Ondernemingsraad steunt het besluit van de Raad van Commissarissen om het bod van Mediahuis en VP Exploitatie aan te bevelen en op 1 mei kreeg het Consortium van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toestemming voor de overname van TMG. De aanmeldingstermijn van het bod zal sluiten op 15 juni om 17.40 uur.

Op 15 juni vindt er nog een zitting plaats met betrekking tot het resterende verzoek van Talpa tot het instellen van een enquêteonderzoek naar aanleiding van het tekenen van het fusieprotocol door TMG. Op 21 maart wees de Ondernemingskamer alle door Talpa verzochte voorlopige voorzieningen af en oordeelde zij dat er vooralsnog geen reden was tot twijfel over het gevoerde beleid rond het biedingsproces. Ook de uitspraak in de nu resterende procedure ziet TMG met vertrouwen tegemoet.

Zoals boven beschreven zijn in de eerste vier maanden van het jaar EUR 5,3 miljoen kosten geboekt in verband met deze trajecten. De totale kosten in 2017 voor het traject van het openbaar bod, inclusief de procedures bij de Ondernemingskamer, zullen naar verwachting EUR 10 miljoen bedragen en betreffen hoofdzakelijk de kosten voor de financiële en juridische adviseurs.

Aandeelhoudersvergadering 1 juni
Op 1 juni vanaf 13.00 uur vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Daarin zullen de reguliere onderwerpen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden behandeld, en het bod van het Consortium.

Over Telegraaf Media Groep
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste Nederlandse mediabedrijven, met sterke merken als De Telegraaf, Telegraaf VNDG, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé en VROUW; regionale dagbladen zoals het Noordhollands Dagblad en de Gooi- en Eemlander; digitale merken zoals GeenStijl, Dumpert en Gaspedaal; Classic FM en - via een strategische samenwerking met Talpa - de landelijke radiozenders Sky Radio, Radio Veronica, Radio 538 en Radio 10. Daarnaast hebben we tientallen andere merken en titels die zich richten op lokale nieuwsvoorziening, entertainment of e-commerce (o.a. GroupDeal). Via Keesing Media Group zijn we marktleider in Europa in puzzelbladen en digitale puzzels. De missie van TMG is om consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per week te voorzien van hoogwaardige, gepersonaliseerde en relevante content op het gebied van nieuws, sport en entertainment, via alle denkbare distributievormen. Voor meer informatie over TMG ga naar www.tmg.nl.

[1] De bestuurstaak is uitgevoerd door de heer Nooitgedagt, mevrouw Brummelhuis en mevrouw van den Belt.

[2] De heer van Puijenbroek heeft als commissaris van TMG niet deelgenomen aan de beraadslagingen en besluitvorming omtrent het voorstel van Mediahuis en VP Exploitatie.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren